Thầy Vũ Thế Khanh

Thầy Vũ Thế Khanh

Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA

TGĐ -Chủ tịch Hội đồng khoa học liên hiệp